Startsida

 

           Anslagstavla                                          

 

Till denna sida är ni välkomna med synpunkter och inlägg som berör Djupviks samfällighetsförening. Vill ni väcka en fråga eller skapa en debatt kan ni göra det här. Skicka er text via e-mail eller brev till hemsidans webansvarige så läggs den ut här. Kom ihåg att ange namn och Djupviksadress. 

Skicka till: clas.asp@gmail.com eller Clas Asp, Kvarnstigen 6  38791 Borgholm

__________________________________________________________________________________________________

180710

Djupviks Samfällighetsförening                                

 

Föreningsstämma den 23 juli 2018 kl. 18:00 i Föragården

 Dagordning:

     1.                            Mötets öppnande

     2.                            Val av ordförande för stämman

3.                            Val av sekreterare för stämman

     4.                            Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

     5.                            Fastställande av dagordning

     6.                            Fråga om stämman behörigen utlysts

     7.                            Fastställande av röstlängd

8.                            Styrelsens och revisorernas berättelse

     9.                            Fastställande av resultat och balansräkning

     10.                         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

     11.                         Framställningar/info från styrelsen

13.              Beslut om ersättning till styrelse och revisorer

14.               Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat 2019

15.              Val av styrelse och styrelseordförande           

16.              Val av revisorer        

17.              Val av valberedning  

18.              Övriga frågor

19.              Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

20.              Mötets avslutande                                         

  

Styrelsen

Årsredovisning

180520

Midsommarfirande kommer att ske som traditionen bjuder på fältet öster om badplatsen. Vi klär stången tillsammans på förmiddagen och dansar till spelman klockan 13. Mer information kommer.

Föreningsstämma kommer att hållas i Föragården 23/7

170714

Djupviks Samfällighetsförening

Föreningsstämma den 25 juli 2017 kl. 18:00 i Föragården

Mötet inleds med information av IP – Only om status för fibernätsprojektet

Dagordning:


1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

7. Fastställande av röstlängd

8. Styrelsens och revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Framställningar/info från styrelsen

13. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer

14. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat 2018 samt utdebitering för åren 2018 - 2020

15. Val av styrelse och styrelseordförande

16. Val av revisorer

17. Val av valberedning

18. Övriga frågor 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 20. Mötets avslutande


Styrelsen

Årsredovisning 2016

161228

Ett erbjudande om att dra in Fiber(för internet, TV och telefoni) i husen, har nått Djupvik, från IP Only. Fastighetsägarna har kontaktats via postbrev. Notera att bara en av eventuellt flera ägare har fått brevet. 

Tips! Om ni inte har bestämt er kan ni få hjälp med era frågor på antingen Facebook-sidan ”Fiber till Föra och norra Alböke” eller genom att kontakta någon i arbetsgruppen. 
Sista beställningsdag är 31 jan. Beställningen görs på oland.ip-only.se/bestall.

 
Med vänlig hälsning,
Solveig Kööhler, 0732-772170, deltagare i fiber-arbetsgruppen.

 

Tips från en av föreningens medlemmar:

Nu kan du gå med i Facebook-gruppen Djupvik - Öland där vi delar nyheter om vår by med varandra. Bl a har kommunen lovat att löpande hålla gruppen informerad om planeringsarbetet och eventuella möten som angår oss. 
Om du har ett Facebook-konto kan du skriva in gruppens namn i det vita sökfältet för att hitta gruppen eller så klickar du på den här länken: https://www.facebook.com/groups/djupvikoland/ 
Klicka sedan på Gå med-knappen så blir du medlem.

 
Hälsningar 
Eva Åberg Zangerl