Startsida

 

           Anslagstavla                                          

 

Till denna sida är ni välkomna med synpunkter och inlägg som berör Djupviks samfällighetsförening. Vill ni väcka en fråga eller skapa en debatt kan ni göra det här. Skicka er text via e-mail eller brev till hemsidans webansvarige så läggs den ut här. Kom ihåg att ange namn och Djupviksadress. 

Skicka till: clas.asp@gmail.com eller Clas Asp, Kvarnstigen 6  38791 Borgholm

__________________________________________________________________________________________________

200801

Protokoll årsstämma 200730

 

200716

Djupviks Samfällighetsförening                                

 

Föreningsstämma den 30 juli 2020 kl. 18:00 i Föragården

 

Kontroll av antalet deltagare sker före stämmans öppnande.

 

Dagordning:

 

1.                            Mötets öppnande

    2.                            Val av ordförande för stämman

3.                            Val av sekreterare för stämman

     4.                            Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

     5.                            Fastställande av dagordning

     6.                            Fråga om stämman behörigen utlysts

     7.                            Fastställande av röstlängd

 8.                            Styrelsens och revisorernas berättelse

     9.                            Fastställande av resultat och balansräkning

     10.                         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

     11.                         Framställningar/info från styrelsen samt medlemsmotioner (se bilaga)

12.                      Beslut om ersättning till styrelse och revisorer (se bilaga)

13.                       Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat 2021 (se bilaga)

14.                      Val av styrelse och styrelseordförande           

15.                      Val av revisorer        

16.                      Val av valberedning  

17.                      Övriga frågor

18.                      Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

19.                      Mötets avslutande                                         

  

        Styrelsen

Dagordning

Framställningar från styrelsen

Stämmobeslut

Årsredovisning och revisionsberättelse

 

200709

Av ca 270 kontaktade fastigheter har ca 90 svarat på enkäten ang. årsstämma.

Av dessa svarade 35 att man avsåg att delta på en ev. fysisk stämma

Styrelsen beslöt 2020-07-02  att mot bakgrund av enkätresultatet ska stämma hållas den 30 juli 2020

Handlingar enl. § 13 i stadgarna finns senast fr.o.m. 2020-07-16

tillgängliga enl. följande:

 

-       Föreningens infolåda, Djupviksg./Djupviks kustväg

-       Föreningens hemsida djupvik.nu

 

200620

Viktig information om årets stämma


 

Tips från en av föreningens medlemmar:

Nu kan du gå med i Facebook-gruppen Djupvik - Öland där vi delar nyheter om vår by med varandra.
Om du har ett Facebook-konto kan du skriva in gruppens namn i det vita sökfältet för att hitta gruppen eller så klickar du på den här länken: https://www.facebook.com/groups/djupvikoland/ 
Klicka sedan på Gå med-knappen så blir du medlem.
 
Hälsningar 
Eva Åberg Zangerl