Startsida

 

           Anslagstavla                                          

 

Till denna sida är ni välkomna med synpunkter och inlägg som berör Djupviks samfällighetsförening. Vill ni väcka en fråga eller skapa en debatt kan ni göra det här. Skicka er text via e-mail eller brev till hemsidans webansvarige så läggs den ut här. Kom ihåg att ange namn och Djupviksadress. 

Skicka till: clas.asp@gmail.com eller Clas Asp, Kvarnstigen 6  38791 Borgholm

__________________________________________________________________________________________________

190718

Djupviks Samfällighetsförening

 

Kallelse till föreningsstämma 2019

 

Föragården, 2019-07-22 kl. 18:00

 

Stadgeenlig dagordning med behandling av framställningar

från styrelsen.

Handlingar enl. § 13 i stadgarna finns tillgängliga hos:

 

Föreningens infolåda, Djupviksg./Djupviks kustväg.

Marie Ivarsson, Kvarnstigen 6, tel. 0485-74155.

 

Dagordning:

 

1.                            Mötets öppnande

 

2.                            Val av ordförande för stämman

 

3.                            Val av sekreterare för stämman

 

4.                            Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

 

5.                            Fastställande av dagordning

 

6.                            Fråga om stämman behörigen utlysts

 

7.                            Fastställande av röstlängd

 

8.                            Styrelsens och revisorernas berättelse

 

9.                            Fastställande av resultat och balansräkning

 

10.                         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

11.                         Framställningar/info från styrelsen samt medlemsmotioner

 

12.              Beslut om ersättning till styrelse och revisorer

 

     13.               Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat 2020

 

14.              Val av styrelse och styrelseordförande           

 

15.              Val av revisorer        

 

16.              Val av valberedning  

 

17.              Övriga frågor

            

18.              Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

            

19.              Mötets avslutande                                         

 

 Välkomna!

    Styrelsen

 


 

Tips från en av föreningens medlemmar:

Nu kan du gå med i Facebook-gruppen Djupvik - Öland där vi delar nyheter om vår by med varandra. Bl a har kommunen lovat att löpande hålla gruppen informerad om planeringsarbetet och eventuella möten som angår oss. 
Om du har ett Facebook-konto kan du skriva in gruppens namn i det vita sökfältet för att hitta gruppen eller så klickar du på den här länken: https://www.facebook.com/groups/djupvikoland/ 
Klicka sedan på Gå med-knappen så blir du medlem.

 
Hälsningar 
Eva Åberg Zangerl