1 (3)

 

DJUPVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING               PROTOKOLL                   

Föreningsstämma                                                          2009-07-23

                                                                                       Föragården

 

 

Närvarande                        Närvaroförteckning enligt Bilaga 1 (2 sidor)

 

                                           

§ 1 öppnande                    Sammanträdet förklarades öppnat av Mats Weibull, som hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2 val av ordförande       Till ordförande vid stämman valdes Weibull.

 

§ 3 protokollförare           Till protokollförare valdes Lars Oscarsson

                     

§ 4 justeringsmän             Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Rune Bennarsten  och Torsten Nyberg.

 

§ 5 dagordning                 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 6 kallelse                         Kallelse till stämman hade utfärdats genom anslag på föreningens anslagstavla, annons i Ölandsbladet den 7 juli 2009 samt även på föreningens hemsida.

 

Kallelseåtgärderna godkändes.

 

§ 7 röstlängd                     Beslöts att röstlängd skulle fastställas om behov därav uppkommer.

 

§ 8 information mm          Ordföranden informerade om verksamheten under det förflutna året.

 

Särskilt informerades om

·         cykelstigen som breddats något samt grusats så att den lättare kan nyttjas av bl.a. barnvagnar;

·         läget beträffande önskade hastighetsbegränsningar, varom länsstyrelsen ännu inte fattat något beslut;

·         inköpet av farthinder (”vägsuggor”); och

·         lantmäteriförrättningen varigenom föreningen kommer att utökas med 25 fastigheter.

 

§ 9 årsredovisning mm    Årsredovisningen [Bilaga 2] föredrogs i korthet. Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.

 

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. Revisorerna uttryckte ett särskilt gillande av kassörens arbete.  

 

§ 10 framställningar från * vägunderhåll                   

styrelsen                    Djupviksgatan och kustvägen måste inom några år få ny beläggning. Kostnaderna beräknas till c:a 1,5 mkr. Vägverket har meddelat att statsbidrag i år kan erhållas med högst 70 % av

 

                                                                                                                           2 (3)

kostnaderna. Kostnaderna för medlemmarna skulle därmed i bästa fall kunna begränsas till c:a 450 000 kronor.

 

Under de närmaste åren kommer hela området att få kommunalt avlopp. Även om ledningarna inte läggs under befintliga vägar kommer skador att uppkomma genom de tunga arbetsfordonen. I samråd med Borgholm Energi kommer styrelsen under hösten att sammanträffa med vägverket för att utreda möjligheten till bidrag. Beroende på utgången kan det bli nödvändigt att besluta om beläggningsarbeten före nästa ordinarie årsstämma.

 

Stämman beslöt uppdra åt styrelsen att vid behov kalla till en extra stämma. 

 

* buskröjning

Buskröjning hade under året skett inom området väster om kiosken. Stämman ansåg att röjningen enbart medfört positiva effekter. Styrelsen, som föreslog att röjning i år skulle ske vid campingen och vid korsningen kustvägen – Lundebytorpsgatan, fick stämmans uppdrag att genomföra detta arbete.

 

§ 11 motioner                    Inga motioner hade inkommit.

 

§ 12 arvoden                     Styrelsen hade föreslagit att arvodena för innevarande år skulle utgå med oförändrade belopp sålunda:                 

Ordföranden                       5 000 kr

Sekreteraren                      4 000 kr        

Kassören                            4 000 kr

Teknisk ledamot                 3 000 kr

Webbmaster (IT-ansvarig) 3 000 kr

 

Därutöver skulle sammanträdesarvode utgå med 500 kronor för första styrelsesammanträdet och 450 kronor för efterföljande.

 

                                            Revisorerna förklarade sig avstå från arvode.

 

Stämman biföll styrelsens förslag.

 

§ 13 budget                       Budgeten [Bilaga 3] framlades.

 

Budgeten fastställdes.

 

§ 14 val                               STYRELSEN

Mandatperioden för Mats Weibull, Stig Gustavsson och Clas Asp utgick vid denna stämma. Valberedningen hade föreslagit omval.

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Förslaget bifölls.

                     

ORDFÖRANDE

                                            Till ordförande fram till stämman 2010 valdes Weibull.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   3 (3)

                                            SUPPLEANTER

Mandatperioden för Tomas Areslätt utgick vid denna stämma.  

 

Valberedningen hade föreslagit omval.  

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Stämman biföll förslaget.

 

                      REVISOR OCH SUPPLEANT

Mandatperioden för Gull-Britt Nilsson och Sune Erlandsson utgick vid denna stämma.

 

Valberedningen hade föreslagit omval

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Stämman biföll förslaget.

 

§ 15 valberedning             Till valberedning omvaldes Hans Ivarsson och Kjell Nilsson.

 

§ 16 övrigt                         (a) Ordföranden lämnade en lägesrapport avseende VA-utbyggnaden.                

 

                                            (b) Efter buskröjningen har några reklam- o/e informationsskyltar mera påtagligt kommit att skymma havsutsikten. Det uppdrogs åt styrelsen att sedan det planerade pumphuset färdigställts besluta om skyltarna.

 

                                            (c) Midsommarkommitté. Ordföranden meddelade att föreningen tagit initiativ till att bilda en självständig grupp som skall svara för midsommarfirandet i centrala Djupvik.  

                     

(d) Ulla Holmberg yrkade att föreningen skulle tillse att Alexanders gata i hela sin sträckning har samma standard som övriga gator. Detta är nödvändigt eftersom all trafik till och från de 14 nya fastigheterna vid Lofta mossgata är beroende av Alexanders gata.

 

Det uppdrogs åt styrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder.

 

§ 17 protokollsjustering  Protokollet kommer att justeras fredagen den 24 juli 2008 kl. 14.00 i protokollförarens bostad Alexanders gata 26.                                                                 .

§ 18 avslutning                 Förklarades stämman avslutad.

 

Som ovan

 

Lars Oscarsson

 

Justerat

 

 

Mats Weibull                      

 

Rune Bennarsten                                     Torsten Nyberg