1 (3)

DJUPVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING               PROTOKOLL                   

Föreningsstämma                                                          2010-07-13

                                                                                       Föragården

 

 

Närvarande                        Närvaroförteckning enligt Bilaga 1 (2 sidor)

 

                                           

§ 1 öppnande                    Sammanträdet förklarades öppnat av Mats Weibull, som hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2 val av ordförande       Till ordförande vid stämman valdes Weibull.

 

§ 3 protokollförare           Till protokollförare valdes Lars Oscarsson

                     

§ 4 justeringsmän             Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Hans Ivarsson och Göran Wall.

 

§ 5 dagordning                 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 6 kallelse                         Kallelse till stämman hade utfärdats genom anslag på föreningens anslagstavla, annons i Ölandsbladet den 29 juni 2010 och på föreningens hemsida.

 

Kallelseåtgärderna godkändes.

 

§ 7 röstlängd                     Beslöts att röstlängd skulle fastställas om behov därav uppkommer.

 

§ 8 årsredovisning mm    Ordföranden lämnade kompletterande uppgifter om verksamheten under räkenskapsåret. Ansökan om hastighetsbegränsning har av länsstyrelsen ej bifallits. Detta beslut har sedan det överklagats av föreningen befunnits ha vissa formella brister, varför det återförvisats till länsstyrelsen för nytt beslut.

 

Årsredovisningen [Bilaga 2] föredrogs i korthet. Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.

 

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.   

 

§ 9 framställningar från   VÄGUNDERHÅLL            

      styrelsen                      Arbetet med att sladda bort höga mittremsor har påbörjats och beräknas vara slutfört inom kort. Lagningarna på delar av vägarna var beställda och beräknas bli utförda i närtid.

 

                                            Reparationer och förbättringar av vägarna skall minimeras då nedgrävandet av vatten- och avloppsrör kommer att medföra betydande påverkan på stora delar av vägsystemet. Endast akuta reparationer skall göras. 

 

Grusning utföres efter behov. Kantklippning kommer att ske under hösten.

 

Stämman biföll förslaget.

 

                                                                                                             2 (3)

 

§ 10 motioner                    Tomas Arvidsson hade motionerat om att badbryggan skulle vara utlagd under tiden 15 maj – 15 september. Styrelsens förslag avsåg tiden 15 juni – 15 augusti. Åsiktsutbyte i lättsam ton följde. Det framkom att kostnaderna för utläggning och hemtagning av bryggan hade ökat väsentligt i år. Utläggandet av bryggan påverkas i hög grad av temperaturen i vattnet. Även ”stormrisken” under för- och eftersäsong måste beaktas. 

 

Stämman beslöt att

* avslå motionen samt

* uppdra åt styrelsen att dels undersöka möjligheten att anlita en

  alternativ uppdragstagare för bryggans utläggning och

  hemtagning dels överväga att förlänga tidsperioden när bryggan

  är utlagd.   

 

§ 11 arvoden                     Styrelsen hade föreslagit att arvodena för innevarande år skulle utgå med oförändrade belopp sålunda:                 

Ordföranden                       5 000 kr

Sekreteraren                      4 000 kr        

Kassören                            4 000 kr

Teknisk ledamot                 3 000 kr

Webbmaster (IT-ansvarig) 3 000 kr

 

Därutöver skulle sammanträdesarvode utgå med 500 kronor för första styrelsesammanträdet och 450 kronor för efterföljande.

 

                                            Revisorerna förklarade sig avstå från arvode.

 

Stämman biföll styrelsens förslag.

 

§ 12 budget                       Budgeten [Bilaga 3] framlades.

 

Budgeten fastställdes.

 

§ 13 val                               STYRELSEN

Mandatperioden för Lars Oscarsson och Marie Ivarsson utgick vid denna stämma. Valberedningen hade föreslagit omval.

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Förslaget bifölls.

                     

ORDFÖRANDE

                                            Till ordförande fram till stämman 2011 valdes Weibull.

 

                                            SUPPLEANTER

Mandatperioden för Stellan Nilsson och Hans gerlofsson utgick vid denna stämma.  

 

Valberedningen hade föreslagit omval.  

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Stämman biföll förslaget.

 

                                                                                                             3 (3)

                                                                                                            

REVISOR OCH SUPPLEANT

Mandatperioden för Tomas Arvidsson och suppleanten Bertil Gröndal utgick vid denna stämma.

 

Valberedningen hade föreslagit omval

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Stämman biföll förslaget.

 

§ 14 valberedning             Till valberedning omvaldes Hans Ivarsson och Kjell Nilsson.

 

§ 15 övrigt                         Ordföranden lämnade en lägesrapport avseende VA-utbyggnaden. Projektet var idag c:a sex månader försenat.

 

                                            Ulf Kinn begärde ordet och yrkade att motionen om badbryggan ånyo skulle upptagas till behandling. Ordföranden klargjorde att beslut i frågan redan fattats. Frågan var därmed avgjord. Han föreslog dock stämman att besluta om yrkandet skulle upptagas.

 

Stämman avslog yrkandet.                     

 

§ 16 protokollsjustering  Protokollet kommer att justeras fredagen den 16 juli 2010 kl. 10.00 i protokollförarens bostad Alexanders gata 26. Det hålles tillgängligt på hemsidan och som en papperskopia i föreningens brevlåda.

                                                                                       .

§ 17 avslutning                 Förklarades stämman avslutad.

 

 

Som ovan

 

Lars Oscarsson

 

 

Justerat

 

 

Mats Weibull                      

 

 

Hans Ivarsson                                          Göran Wall