1 (3)

DJUPVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING               PROTOKOLL                   

Föreningsstämma                                                          2011-07-24

                                                                                       Föragården

 

 

Närvarande                        Närvaroförteckning enligt Bilaga 1 (2 sidor)

 

                                           

§ 1 öppnande                    Sammanträdet förklarades öppnat av Mats Weibull, som hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2 val av ordförande       Till ordförande vid stämman valdes Weibull.

 

§ 3 protokollförare           Till protokollförare valdes Lars Oscarsson.

                     

§ 4 justeringsmän             Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Tomas Arvidsson och Gösta Persson.                               

 

§ 5 dagordning                 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 6 kallelse                         Kallelse till stämman hade utfärdats genom anslag på föreningens anslagstavla, annons i Ölandsbladet den 6 juli 2011 och på före-ningens hemsida.

 

Kallelseåtgärderna godkändes.

 

§ 7 röstlängd                     Beslöts att röstlängd skulle fastställas om behov därav uppkommer.

 

§ 8 årsredovisning mm    Ordföranden lämnade kompletterande uppgifter om verksamheten under räkenskapsåret.

                       

                                            Reparationer och förbättringar av vägarna har begränsats i avvaktan på att arbetet med nytt VA-system slutförs.

Avtal har träffats om ersättning för onormalt slitage av vägarna vid tunga transporter dels av krossmaterial dels vid exploatering av Lofta Mossgata. Förhandlingar pågår med Borgholms kommun rörande kostnaderna för badbryggan, som skadades förra sommaren. Ett avtal har träffats med Föra AIK för utläggning och hemtagning av badbryggan.

 

Föreningens begäran om hastighetsbegränsning har i dagarna slutligt avslagits av Transportstyrelsen.

     

Årsredovisningen [Bilaga 2] föredrogs. Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.

 

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.   

 

§ 9 arvoden                       Styrelsen hade föreslagit att arvodena för innevarande år skulle utgå med oförändrade belopp sålunda:                 

Ordföranden                       5 000 kr

Sekreteraren                      4 000 kr        

Kassören                            4 000 kr

Teknisk ledamot                 3 000 kr

                                                                                      

2 (3)

 

Webbmaster (IT-ansvarig) 3 000 kr

 

Därutöver skulle sammanträdesarvode utgå med 500 kronor för första styrelsesammanträdet och 450 kronor för efterföljande.

 

                                            Revisorerna förklarade sig avstå från arvode.

 

Stämman biföll styrelsens förslag.

 

§ 10 budget                       Budgeten för 2011 [Bilaga 3] framlades. Vidare föredrogs en budget [Bilaga 4] avseende åren 2012 - 2014

 

Budgeten för 2011 fastställdes och för 2012 godkändes..

 

§ 11 utdebitering              I enlighet med budgeten 2012 – 2014 beslöt stämman att utdebitering skall ske med 180 kronor per andel och år för perioden 2012 – 2014. Detta innebär att för bebyggd fastighet skall 1 620 kronor betalas för perioden. Utdebiteringen förfaller till betalning den 30 januari 2012.                      

 

§ 12 val                               STYRELSEN

Mandatperioden för Mats Weibull, Stig Gustavsson och Clas Asp utgick vid denna stämma. Valberedningen hade föreslagit omval.

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Förslaget bifölls.

                     

ORDFÖRANDE

                                            Till ordförande fram till stämman 2012 valdes Weibull.

 

                                            SUPPLEANTER

Mandatperioden för Tomas Areslätt utgick vid denna stämma.  

 

Valberedningen hade föreslagit omval.  

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Stämman biföll förslaget.

 

REVISOR OCH SUPPLEANT

Mandatperioden för Gull-Britt Nilsson och suppleanten Sune Erlandsson utgick vid denna stämma.

 

Valberedningen hade föreslagit omval

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Stämman biföll förslaget.

 

§ 13 valberedning             Till valberedning omvaldes Hans Ivarsson och Kjell Nilsson.

 

 

 

                                                                                                                                  

3 (3)

 

§ 14 övrigt                          AVLOPP

Förhandlingar med Borgholm Energi om ersättning för skador på vägnätet kommer att inledas vecka 32. Utbyggnaden fortsätter under hösten med Etapp 2 omfattande centrala Djupviksområdet. Loftaområdet byggs 2012 – 2013 med avslutning i Grönvik 2013 – 2014.   

 

DRÄNERING

Dräneringen beslutad 2007 av Bardun Emils gata kommer att sannolikt att ske våren 2012 i anslutning till VA-utbyggnaden.  

 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Kommunen har påbörjat detta arbete. Styrelsen kommer att hålla sig fortlöpande informerad och avser att lämna ett yttrande. Detta kommer huvudsakligen att avse frågor som har samband med föreningens uppgift. Föreningen kan inte bevaka enskilda medlemmars egna intressen, men önskar ta del av deras åsikter.

 

SOPHÄMTNING

Vissa medlemmar boende vid återvändsgator har av sopentre-prenören anmodats att öka tillgängligheten för sopfordonen. Styrelsen avser att följa upp frågan.

 

                      MIDSOMMARFIRANDET

karaktäriseras av stor anslutning men lågt deltagande i förberedelserna. Arrangörerna uttryckte vid stämman ett önskemål om att fler medlemmar hjälper till med förberedelserna. Kontaktperson: Marie Ivarsson.

 

HEDERSORDFÖRANDEN DÖD

                      Föreningen hade sänt en blomma till Nils Ryléns begravning. Sekreteraren framförde barnens tack till föreningen.

 

§ 15 protokollsjustering  Protokollet kommer att justeras tisdagen den 26 juli 2011 kl. 10.00 i protokollförarens bostad Alexanders gata 26. Det hålls tillgängligt på hemsidan och som en papperskopia i föreningens brevlåda.

                                                                                       .

§ 16 avslutning                 Förklarades stämman avslutad.

 

 

Som ovan

 

 

Lars Oscarsson

 

 

Justerat

 

 

Mats Weibull                      

 

 

Gösta Persson                                         Tomas Arvidsson