1 (3)

DJUPVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING               PROTOKOLL                   

Föreningsstämma                                                          2012-07-26

                                                                                       Föragården

 

 

Närvarande                        Närvaroförteckning enligt Bilaga 1 (2 sidor)

 

                                           

§ 1 öppnande                    Sammanträdet förklarades öppnat av Mats Weibull, som hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2 val av ordförande       Till ordförande vid stämman valdes Weibull.

 

§ 3 protokollförare           Till protokollförare valdes Lars Oscarsson.

                     

§ 4 justeringsmän             Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Rune Bennarsten                            och Magnus von Krusenstierna.                               

 

§ 5 dagordning                 Dagordningen fastställdes. Varken några framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar förelåg dock. 

 

§ 6 kallelse                         Kallelse till stämman hade utfärdats genom anslag på föreningens anslagstavla och annons i Ölandsbladet den 10 juli 2012 samt på föreningens hemsida.

 

Kallelseåtgärderna godkändes.

 

§ 7 röstlängd                     Beslöts att röstlängd skulle fastställas om behov därav uppkommer.

 

§ 8 årsredovisning mm    Ordföranden lämnade kompletterande uppgifter om verksamheten under räkenskapsåret.

                       

                                            Reparationer och förbättringar av vägarna har begränsats i avvaktan på att arbetet med nytt VA-system slutförs.

 

Årsredovisningen [Bilaga 2] föredrogs. Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.

 

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.   

 

§ 9 arvoden                       Styrelsen hade föreslagit att arvodena för innevarande år skulle utgå med oförändrade belopp sålunda:                 

Ordföranden                       5 000 kr

Sekreteraren                      4 000 kr        

Kassören                            4 000 kr

Teknisk ledamot                 3 000 kr

Webbmaster (IT-ansvarig) 3 000 kr

 

Därutöver skulle sammanträdesarvode utgå med 500 kronor för första styrelsesammanträdet och 450 kronor för efterföljande.

 

                                            Revisorerna förklarade sig avstå från arvode.

 

Stämman biföll styrelsens förslag.

 

                                                                                       2 (3)

§ 10 budget                       Budgeten för 2012 framlades och föredrogs en budget för år 2013 [Bilaga 3].

 

Budgeten för 2012 fastställdes och för 2013 godkändes.

 

§ 11 val                               STYRELSEN

Mandatperioden för Marie Ivarsson och Lars Oscarsson utgick vid denna stämma. Valberedningen hade föreslagit omval.

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Förslaget bifölls.

                     

ORDFÖRANDE

                                            Till ordförande fram till stämman 2013 valdes Weibull.

 

                                            SUPPLEANTER

Mandatperioden för Hans Gerlofsson och Stellan Nilsson utgick vid denna stämma.  

 

Valberedningen hade föreslagit omval.  

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Stämman biföll förslaget.

 

REVISOR OCH SUPPLEANT

Mandatperioden för Tomas Arvidsson utgick vid denna stämma. Suppleanten Bertil Gröndal har avlidit.  

 

Valberedningen hade föreslagit omval av Arvidsson och nyval av Magnus Johansson.

 

Några andra förslag framkom inte.

 

Stämman biföll förslaget.

 

§ 12 valberedning             Till valberedning omvaldes Hans Ivarsson och Kjell Nilsson.

 

§ 13 övrigt                          Ordföranden lämnade information om:

                                            VA-UTBYGGNADEN

Utbyggnaden fortsätter under hösten med Etapp 3 omfattande Loftaområdet med avslutning i Grönvik 2013 – 2014. Senast under 2015 beräknas alla arbeten vara avslutade. 

 

Två år efter färdigställandet sker slutbesiktning. Därefter kommer Djupviksgatan och Djupviks kustväg att få ny beläggning. Statsbidrag kommer att utgå. En extra utdebitering måste sannolikt också

behöva göras.

 

KORSNINGEN VÄG 136 – DJUPVIKSGATAN

Ännu en olycka med tre bilar inblandade, dock utan omkomna, har medfört en ökad mediebevakning och en livlig debatt på Facebook. Föreningen har vid upprepade tillfällen under i varje fall

                                                                                                            

 

                                                                                                             3 (3)

 

de tre senaste decennierna försökt förmå Vägverket numera Trafikverket att bygga om korsningen. Enligt förslaget till fördjupad översiktsplan kommer området att få ytterligare bebyggelse. För att förstärka en ny framställning till Trafikverket har en namninsamling påbörjats.

 

TRAFIKFRÅGOR

(a)

Nedsatt fart till 30 km/tim tillämpas huvudsakligen vid skolor och i någon mån vid äldreboenden. Det kan därför mot bakgrund av Transportstyrelsens tidigare avslag vara svårt att utsträcka hastighetsbegränsningen till en längre sträcka av Djupviksvägen och Djupviks kustväg än som idag omfattas av begränsningen. Diskussionen som följde blev livlig.  Styrelsen kommer dock att söka samråd med kommunen i syfte att tillsammans göra en ny framställnings till länsstyrelsen.

(b)

De betonghinder (”grisar”) som finns utställda måste av säkerhetsskäl borttas. De kan ersättas av ”mjuka” hinder, varom skall varnas i god tid. Styrelsen kommer att efter samråd med Trafikverket inför nästa sommar besluta i denna fråga.

(c)

Trots att parkeringsplatsen byggts ut fortsätter problemet med att många parkerar i omedelbar anslutning till badplatsen. Flera incidenter har redan inträffat. Styrelsen kommer att i samråd med kommunen, som äger marken, att försöka nå en trafiksäker lösning.

 

 

§ 15 protokollsjustering  Protokollet kommer att justeras lördagen den 28 juli 2012 kl. 09.30 i protokollförarens bostad Alexanders gata 26. Det hålls tillgängligt på hemsidan och som en papperskopia i föreningens brevlåda.

                                                                                       .

§ 16 avslutning                 Förklarades stämman avslutad.

 

 

Som ovan

 

 

Lars Oscarsson

 

 

Justerat

 

 

Mats Weibull                      

 

 

Rune Bennarsten                            Magnus von Krusenstierna