Startsida

 

Stadgar
 

Sammanträdesdatum 1999-07-22


Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser
om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma
Föreningens firma är
Djupviks samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar Vägar och grönområden inom vägföreningens område.
Föreningen förvaltar de vägar och grönområden, som såväl
beskrivs i länstyrelsens i Kalmar län beslut den 28 november 1974
som de ytterligare områden vilka kan komma
att tillföras vägföreningen i framtiden.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts
om dess ändamål.
Beslut efter förrättning av länsstyrelsen i Kalmar län
1978-03-21.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämnställd egendom,
som har del i samfällighet upptagen under §2.

§ 5 Styrelse - Säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Borgholms komun.
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

§ 6 Styrelse - Val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleanter två år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar
styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse - Kallelse till sammanträde, föredragningslista.
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden
skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträde.
Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underättelse om sammanträdet
och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta
till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe.
Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 Styrelse - Beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter
är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen
utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes
av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna
är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet.
Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut
samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot
som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse - förvaltning.
Styrelsen skall
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 om förvaltningsberättlese omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna,
föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma
utse två revisorer och två suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden Januari - December.

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 1000 kronor.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under Juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Ifråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning
av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna
tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp
som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den
avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning
under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom
Anslag på brevlådegrupper för fastigheter inom området samt genom annons i en ortstidning.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före sammanträdet.
I kallelse skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma
på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som
skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans
med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelse
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse och styrelseordförande
10 val av revisorer
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall
behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas
andelar i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående
rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning
av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas
på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till
verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges
de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är
gemensam för samfälligheten utgör.

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 21 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsstämman på sätt, som framgår av 52 § lagen om
förvaltning av samfälligheter (1973:1150)

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Nils Rylén
(Sammanträdesledare)